Föreningen‎ > ‎

Styrelsen

Styrelsens uppgift är att ta beslut och driva klubbens delar, tyngdlyftning, styrkelyft och motionärsverksamheten. Styrelsen representeras därför av medlemmar från de olika verksamheterna. Styrelsen är även ansvarig för verksamhetens ekonomi och rapporterar därför årligen denna vid årsmötet.

Enligt Sundbybergs Tyngdlyftningsklubbsstadgar åligger styrelsen särskilt att
    • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
    • verkställa av årsmötet fattade beslut,
    • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
    • ansvara för och förvalta föreningens medel,
    • tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och• förbereda årsmöte.

Sundbybergs Tyngdlyftningsklubbsstyrelse väljs vid klubbens årsmöte av föreningens medlemmar. Ordförande, sekreterare och kassör väljs på två år och övriga ledamöter välj varje år. Ordförande väljs jämna år och sekreterare och kassör väljs ojämna.

Styrelsen
Styrelsesammansättning redovisas i dokument STK Styrelsesammansättning